ضرب المثل های رایج ایرانی با حرف اول (ز)

ضرب المثل های رایج ایرانی با حرف اول (ز)

در ادامه این مطلب مجموعه کامل ضرب المثل های رایج ایرانی با حرف اول (ز) را برای شما بازدید کننده عزیز تهیه و گردآوری کرده ایم. کلیه این ضرب المثل ها هم اکنون در میان ایرانیان رایج و در حال استفاده است.

 

زاغم زد و زو غم زد، پس مانده كلاغ كورم زد !

ز آب خرد، ماهي خرد خيزد — نهنگ آن به كه از دريا گريزد !
زبان بريده بكنجي نشسته صم بكم — به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم . (( سعدي ))

زبان خر را خلج ميدونه !
زبان سرخ سر سبز ميدهد بر باد — بهوش باش كه سر در سر زبان نكني .

زبان خوش، مار را از سوراخ بيرون ميآورد !
زبان گوشت است بهر طرف كه بچرخاني ميچرخه !
زدي ضربتي ضربتي نوش كن !
زخم زبان از زخم شمشير بدتره !
زرد آلو را ميخورند براي هسته اش !

زرنگي زياد مايه جوانمرگيست !
زرنگي زياد فقر ميآره !

زعفران كه زياد شد بخورد خر ميدهند !
ز عشق  تا بصبوري هزار فرسنگ است!((دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است؟ ))سعدي
زكوه تخم مرغ يك دانه پنبه دونه است !
زمانه ايست كه هر كس بخود گرفتار است!((تو هم در آينه حيران حسن خويشي))آصفي هروي

زمستان رفت و رو سياهي به زغال موند !

زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز!
زن آبستن گل ميخوره اما گل داغستان !
زن بد را اگر در شيشه هم بكنند كار خودشو ميكنه !
زن ازغازه سرخ رو شود و مرد از غزا !
زن بلاست ، اما الهي هيچ خانه اي بي بلا نباشه !

زن تا نزائيده دلبره، وقتيكه زائيد مادره !
زن بيوه را ميوه اش ميخواهند !

زن جوان را تيري به پهلو نشيند به كه پيري !

زن سليطه سگ بي قلاده است !
زنگوله پاي تابوت !
زن و شوهر جنگ كنند، ابلهان باور كنند !

زن نجيب گرفتن آسونه، ولي نگهداريش مشكله !
زني كه جهاز نداره، اينهمه ناز نداره !

زور داري، حرفت پيشه !

زورش بخر نميرسه پالون خر را بر ميداره !
زور دار پول نميخواد، بي زور هم پول نميخواد !
ز هر طرف كه شود كشته سود اسلام است
زير اندزش زمين است و رواندازش آسمون !
زير دمش سست است !
زير پاي كسي پوست خربزه گذاشتن !
زير ديگ اتش است و زير آدم آدم !
زير شالش قرصه !
زيره به كرمان ميبره !
زير سرش بلنده !
زير كاسه نيم كاسه ايست .

جدیدترین مطالب