تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

افراد معلول و فلج هم حق زندگی کردن دارند و به تازگی یک دختر بدون پا با یک پسر بدون دست پیوند زناشویی برقرار کرده اند.

 

ما همیشه به دیگران غبطه می خوریم و تمام داشته های خود را نادیده می گیریم،مگر اینکه گاهگاهی کسی را ببینیم که از  موهبتی محروم است آنموقع شاید کمی خدا را به خاطر داشته هایمان شکر کنیم اما فراموش می کنیم.

 

  که نباید به حال کسی غبطه بخوریم از یاد می بریم که باید از همان چیزی که هستیم و داریم نهایت استفاده را بکنیم و شاد باشیم و خدا را شکر کنیم.

 

 این مقدمه ای بود برای تصاویری که در زیر آورده ام،تصاویری که انسان را تکان می دهد و باعث می شود اگرچه برای چند لحظه  به خود بیاییم.

 

من با دیدن این تصاویر واقعا ناراحت شدم و احساس کردم انسانهای سالم چه دلایل محکمی برای شادی و خوشبختی دارند اما از آن بی خبرند احمد و فاطمه هر دو معلول هستند، احمد از هر دو دست و فاطمه از هر دو پا معلول است احمد و فاطمه حالا یک سال است که با هم ازدواج کرده اند و با تمام محدودیتها یکدیگر را پذیرفته اند.

 

احمد پای هرگز نداشته فاطمه را جبران می کند و فاطمه دست هرگز نداشته احمد را این دو چه زیبا معنی زندگی را درک کرده اند و با هم شاد و خوشبخت اند.

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

تصاویری از ازدواج دختری بدون پا با پسر بدون دست

 

 

 

جدیدترین مطالب