لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جوک های زیبا و جالب خدا

جوک های زیبا و جالب خدا

جوک های زیبا و جالب خدا

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم

و در دریای بزرگی و پاکی

و مهربانی تو غرق شوم

و به بالهایم توانی ده

تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم

تو که آشنا ترین آشنایی

جوک های زیبا و جالب خدا

ای انکه مرا به نعمتت پروردی

و ز عالم نیستی به هستی اوردی

از درگه بی نیازیت ای خالق

من اشک سحری خواهم و روی زردی

جوک های زیبا و جالب خدا

بنام خداوندی که داشتن

او جبران همه نداشته های من است

میستایمش

چون لایق ستایش است

جوک های زیبا و جالب خدا

الهی نصیرمان باش

تا بصیر گردیم

بصیرمان کن

تا از مسیر بر نگردیم،

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم . . .

جوک های زیبا و جالب خدا

هر گاه با دیگرانید خود را خط بزنید

و هر وقت با خدایید دیگران را

جوک های زیبا و جالب خدا

خدایا من چه سازم

خسته راهی درازم

نه فرهادم که مرد از داغ شیرین

نه ایوبم که با دنیا بسازم

جوک های زیبا و جالب خدا

معبودا

مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن

تا کوچکی چیز هایی که ندارم

آرامشم را بر هم نزند

جوک های زیبا و جالب خدا

خدایا امیدم تویی

مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان

خدایا

تو از نهان دل های ما آگاهی

پس در دل های ما

جز بذر محبت مکار

جوک های زیبا و جالب خدا

هرگز کوچیک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده

چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچیک بشه

خدا اینقدر بزرگ نبود

جوک های زیبا و جالب خدا

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت

رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت

شعر خدای مهربان را حفظ کردیم

اما خدای مهربان را یادمان رفت

جوک های زیبا و جالب خدا

کسی که در نفسهایش خدا جریان ندارد

بزرگ ترین آلوده کننده ی هوای جهان است

جوک های زیبا و جالب خدا

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید

به “فرستنده ها” دست نزنید،

“گیرنده ها” را تنظیم کنید

جوک های زیبا و جالب خدا

خوب رویی که دیدی

عاشق رویش مشو

نقش او بر دل نگه دار

عاشق نقاش باش

جوک های زیبا و جالب خدا

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد

اما حتمی است

جدیدترین مطالب