متن انگلیسی تبریک روز معلم با معنی فارسی

متن انگلیسی تبریک روز معلم با معنی فارسی

متن انگلیسی تبریک روز معلم با معنی فارسی را در این بخش خواهید خواند. معلم مظهر عشق و فداکاری است و روز معلم، روز بزرگداشت و قدردانی از تمام زحمات مقام رفیع معلم است. در این مطلب تعدادی پیام تبریک روز معلم به انگلیسی برای شما ارائه شده است تا به وسیله آن ها از معلم خود قدردانی کنید.

* * * * *  جملات انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

متن انگلیسی تبریک روز معلم

Those angels who enlighten our lives with the light of knowledge, curiosity and wisdom are, Teachers.
Happy Teachers Day

آن دسته از فرشتگانی که زندگی ما را با نور دانش ، کنجکاوی و خرد روشن می کنند ، معلمان هستند.
روز معلم مبارک

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Not everyone has the patience of a saint, a heart of gold, and dedication without end – but you do! Which is why I just wanted to let you know how much you are appreciated. Happy Teacher’s Day!

هر کسی صبر فرشتگان مقدس را ندارد، همچنین قلبی از طلا و بی‌پایان بودن…
به جز تو! تویی که خواستم بهت بگویم چقدر مدیون و سپاسگزارت هستم.
روز آموزگار خجسته باد.

* * * * *  اس ام اس انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Happy Teacher’s Day! To one of the few teachers who have managed to show how much they care everyday about each and every one of their individual students. Your patience and guidance make all the difference.

روز معلم مبارک باد! به آنهایی که هر روز به هر یک از دانش آموزانشان اهمیت و ارزش دادند.
صبر و راهنماییهای توست که تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند…

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Teacher Is Lamp Of Nation. Teacher Only One Person Who Serve Society In Real Manner. Salute All Teachers Of Nation. Happy Teachers Day.

معلم روشنایی هر ملتی‌ست. معلم تنها فردی‌ست که جامعه را به روش درست اداره می‌کند!
درود بر تمام معلمان جهان!
روز معلم مبارک…

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Remember all words he says
Words to make you social
Words to make you special
He is our teacher
He is our guide
.Lets make him feel pride

تمام کلماتی که او می‌گوید را به خاطر بسپار،
کلماتی که برای اجتماعی کردن تو هستند،
کلماتی که برای خاص کردن تو می‌باشند!
او معلم و راهنمای ماست،
کاری کنیم به ما افتخار کند…

* * * * *  تبریک روز معلم به زبان انگلیسی * * * * *

The mediocre teacher tells
The good teacher explains
The superior teacher demonstrates
The great teacher inspires. Happy Teachers Day

معلم معمولی، می‌گوید،
معلم خوب، توضیح می‌دهد،
آموزگار برتر، نشان می‌دهد،
معلم واقعی، الهام می‌بخشد…
روز معلم مبارک!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Dear Teacher
Thanks for inspiring hope in me
Igniting my imagination
And instilling in me – a love of learning
Happy Teacher’s Day

آموزگار عزیزم، سپاس از تو بابت روشن کردن امید در من،
وسعت دادن به تخیلاتم،
و افزودن عشق به آموختنم…
روزت مبارک!

* * * * *  پیامک انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Thanks teacher for making my world so perfect. Happy Teacher’s Day

تشکر از همه‌ی آموزگارانم که دنیایم را کامل‌تر کردند! روز معلم مبارک…

* * * * *  جملات انگلیسی تبریک روز معلم با ترجمه فارسی * * * * *

Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades
I will always remember you
Happy Teacher’s Day

معلم عزیزم، تو همیشه منو به تلاش زیاد و کسب نمرات عالی تشویق کردی،
من همواره تو را به یاد خواهم سپرد.
روزت مبارک…

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!

تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری میکنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.

* * * * *  اس ام اس انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Without you, we would have been lost.
Thank you teacher for guiding us, inspiring us
And making us what we are today.
Happy Teachers Day!

بدون تو ما در خود گم می شویم.
از تو بخاطر اینکه در روح ما دمیدی و مارا راهنمایی کردی تشکر میکنم.
تو باعث شدی که ما امروز اینچنین باشیم.
روز معلم مبارک باد.

* * * * *  اس ام اس روز معلم انگلیسی با ترجمه * * * * *

We are fortunate
we had a teacher
as wonderful
loving and caring
as You.

ما خوشبختیم که یک معلم مثل شما داریم که در عشق و مهربانی شگفت انگیز است.

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

 I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day!

من راهنمایی,دوستی,نظم,عشق و همه چیز را در یک نفر یافتم.
و آن یک نفر شما هستید.روز معلم مبارک

* * * * *  متون انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher
For all the things you have done for me.
Happy Teachers Day!

ممکنه همیشه این رو بر زبان نیارم,ولی با عشق می گویم:
متشکرم استاد.برای همه کارهایی که برام انجام دادی.روزت مبارک

* * * * *  متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی * * * * *

You are not only our teacher.
Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person.
We will always be grateful to you for your support.

شما ,تنها معلم ما نیستید,بلکه دوست,فیلسوف و راهنمای ما هستید.
ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

The Award for
the most wonderful teacher
has been declared
and
it goes to You.
Wishing you a very Happy Teachers day!

جایزه بهترین معلم به شما تعلق می گیرد.
روزتان مبارک

* * * * *  پیام انگلیسی تبریک روز معلم با معنی فارسی * * * * *

Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you take
The love you shower..
Makes you
The world’s best teacher
Happy Teacher’s Day!

روز معلم
روش تدریستان,زکات علمتان,محبتتان,عشق بی پایانتان,باعث میشود شما بهترین
معلم دنیا باشید.روزتان مبارک

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

To his/her students
A teacher is always true!
We are fortunate to have a teacher
As wonderful loving and caring as you!
Happy Teachers Day

اولین روز دبستان بازگرد
کودکی ها، شاد و خندان باز گرد
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
روز معلم مبارک

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Dear Teacher,
Thanks for making us what we are today.
Happy teachers Day
معلم عزیزم ،
بخاطر تعلیم ما از آنچه که امروز هستیم از تو تشکر میکنیم
روز معلم مبارک.

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

The Award for best teacher
Has been declared
And it goes to
You!!!!!
Happy Teachers Day!

جایزه بهترین معلم اعلام شد
و آن به شما تعلق گرفت!!!!
روز معلم مبارک باد.

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

When it comes to teaching
No one can compete with you.
Happy Teachers Day!

وقتی او ( معلم ) برای درس دادن می آید
هیچ کس توان رقابت با تورا ندارد.
روز معلم مبارک.

* * * * *  جملات تبریک روز معلم به زبان انگلیسی * * * * *

Teacher being one is the highest privilege having one is the best blessing.
Happy Teacher’s Day!

یکی بودن معلم بالاترین امتیاز داشتن یک بهترین نعمت است.
روز معلم مبارک!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم با معنی * * * * *

You are the spark, my inspiration, my guide. I am deeply thankful that you are my teacher.

شما جرقه ، الهام من ، راهنمای من هستید. من بسیار ممنونم که شما معلم من هستید.

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

All the efforts and hard work you invested to bring out the best in us can never be repaid I am so grateful for having a teacher like you!

تمام تلاش ها و زحمات زیادی که شما برای ارائه بهترین ها در ما گذاشته اید هرگز قابل جبران نیستند. من از داشتن معلمی مثل شما بسیار سپاسگزارم!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Happy Teacher’s Day!
You guide me when I was lost
You supported me when I was weak
You have enlightened me all through.

روز معلم مبارک!
تو وقتی من گم شدم مرا راهنمایی می کنی
وقتی ضعیف شدم از من حمایت کردی
شما مرا در تمام مدت روشن کرده اید.

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

They help us strive for gold,
They give us model roles,
They are such beautiful souls,
Happy Teachers Day

آنها به ما کمک می کنند تا برای طلا تلاش کنیم ،
آنها به ما نقش مدل می دهند ،
آنها بسیار زیبا هستند ،
روز معلم مبارک

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

The superb ways of teachers like you is the difference between teaching and educating.
Thanks for teaching us, educating us and empowering us.
Happy Teachers Day

روش عالی استادانی مانند شما تفاوت بین آموزش و پرورش است.
ممنون که به ما آموزش دادید ، ما را پرورش دادید و به ما قدرت بخشیدید.
روز معلم مبارک

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Not everyone has a heart of gold, and such dedication– but you do!
You’re a truly inspiring individual who has taught so much more than simply curriculum.
Which is why I just wanted to let you know that your hard work, efforts, and care are much more appreciated
Best wishes for this Teacher’s Day!

هرکسی قلبی از طلا ندارد ، و چنین فداکاری ای مثل شما اما شما این کار را می کنید!
شما یک فرد واقعاً الهام بخش هستید که بیش از برنامه های درسی بسیار بیشتر به تدریس پرداخته اید.
به همین دلیل است که فقط می خواستم به شما اطلاع دهم که از زحمت ، تلاش و مراقبت شما بسیار بیشتر قدردانی می شود
بهترین آرزوها برای این روز معلم!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

All of your hard work and efforts are greatly appreciated.
Happy Teacher’s Day!

از تمام زحمات و تلاشهای شما بسیار استقبال می شود.
روز معلم مبارک!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

The way you teach…
The knowledge you share…
The care you take…
The love you shower..
Makes you the world’s best teacher…
Sending my love and warmth to you
May you have a memorable Teachers Day!

راه تدریس شما …
دانش مشترک شما …
مراقبت شما …
عشقی که دوش داری ..
شما را به بهترین معلم جهان تبدیل می کند …
ارسال عشق و گرمای من به شما
باشد که یک روز معلم به یاد ماندنی داشته باشید!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Dear teacher,
Thanks for teaching us
the way we wanted to learn
not making us learn the way
You wanted to teach
Thank You So Much

معلم عزیز،
ممنون که به ما آموزش دادید
راهی که می خواستیم یاد بگیریم
باعث نمی شود ما راه را یاد بگیریم
شما می خواستید تدریس کنید
خیلی ممنونم

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

To my favorite teacher.
You have helped me by enlightening me with your wisdom,
Transforming me with your intellect and
Working diligently with perseverance.
You have helped shaped me into the person
I am today and for that I will always be thankful!

به معلم مورد علاقه من
تو با روشنی من را به من کمک کنی ،
با عقلت مرا متحول کن و
با پشتکارت مرا خوشحال کن.
شما به من کمک کرده اید تا شخصیتم را شکل دهم
من امروز هستم و برای آن همیشه سپاسگزار خواهم بود!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Just because of your dedication and commitment you made me best.
Thank you, dear Teacher!

فقط به خاطر فداکاری و تعهد من ، من را در بهترین حالت قرار دادید.
با تشکر از شما معلم عزیز!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم با ترجمه فارسی * * * * *

Good teachers are hard to find and we were really lucky to have you as our teacher.
You made us want to become better students and better persons.
That means a lot.

یافتن معلمان خوب سخت است و ما واقعاً خوش شانس بودیم که شما را به عنوان معلم خود در اختیار داریم.
شما باعث شده اید که بخواهیم دانشجویان بهتر و افراد بهتری بشویم.
این معنی زیادی دارد.

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

My world would have been dark had your teachings not shined upon me.
Thank you for all the love, support and encouragement you have showered upon me.
Happy Teachers’ Day.

دنیای من تاریک بود اگر تعالیم تو بر من نمی تابید.
با تشکر از شما برای این همه عشق ، حمایت و تشویقی که به من نشان داده اید.
روز معلم مبارک.

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Thank you for challenging me to be my best and instilling in me a passion for learning. Happy Teachers Day!

از شما به چالش می کشم تا بهترین من باشید و اشتیاق یادگیری را در من ایجاد می کنید متشکرم. روز معلم مبارک!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

The influence of a good teacher can never be erased.
Happy Teacher’s Day

تأثیر یک معلم خوب هرگز قابل پاک شدن نیست.
روز معلم مبارک

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

To my dearest Teacher
for your patience and caring
for your kind words and sharing
I just want to say thank you
Happy teacher’s day!

به عزیزترین معلم من
برای صبر و مراقبت شما
برای سخنان خوب و به اشتراک گذاری شما
من فقط می خواهم از شما تشکر کنم
روز معلم مبارک!

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Thank you Teacher for guiding us, for inspiring us, for making us what we are today.

از شما معلم متشکریم که ما را راهنمایی کردید ، به ما الهام بخشید ، و امروز ما را ساخته اید.

* * * * *  متن انگلیسی تبریک روز معلم * * * * *

Every word you say appears like words of wisdom. You are the greatest teacher who will always be the best!…
Happy Teacher’s Day!

هر کلمه ای که می گویید مانند کلمات خردمندانه ظاهر می شود. شما بزرگترین معلمی هستید که همیشه بهترین خواهید بود! …
روز معلم مبارک!

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب