لاغری

لاغری

hpv

hpv

جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی

جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی

جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی

با زمين مهربان باش.دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن. دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار. دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است.دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد. دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات . دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است.دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است. دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير.دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد.دالای لاما

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد. دالای لاما

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب