تنبیه چندش آور برای دانش آموزان دختر + تصاویر

تنبیه چندش آور برای دانش آموزان دختر + تصاویر

یکی از مدیران مدارس در دنیا بدترین تنبیه را برای دانش آموزان دختر تدارک دیده است. یک مدرسه در ژاپن دانش آموزان دخترش را برای تمیز کردن توالت همکلاسی های پسر خود, آن هم با پای برهنه و بی وسیله به صوررت انزجار کننده ای وادار کرد!

تنبیه چندش آور برای دانش آموزان دختر + تصاویر

تنبیه چندش آور برای دانش آموزان دختر + تصاویر

تنبیه چندش آور برای دانش آموزان دختر + تصاویر

 

 

 

جدیدترین مطالب