آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

اگر به دنبال پر کردن اوقات فراغت هستید می توانید هنر مکروفه بافی را در این مطلب سماتک یاد بگیرید . در این پست شما را با بافت چند نوع گره ابتدایی طناب بافی (مکرومه) آشنا می کنیم .

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

برای شروع روش سر انداختن طناب یا نخ  را ببینید

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

می بینید که چهار تا رشته طناب آویزان است

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید

دو تا رشته وسطی را کنار هم به سمت پایین، رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید.

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

مانند شکل و توضیحات زیر ادامه گره را انجام بدهید

رشته سمت چپ را، از رو بیاورید سمت راست و از زیر رشته سمت راستی رد کنید رشته سمت چپ را از زیر دو تا رشته وسطی، و از روی رشته سمت راستی رد کنید دو تا رشته چپ و راستی را بکشید اینطوری اولین گره ساخته می شود.

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

این گره را تکرار کنید تا جایی که لازم دارید به این بافت، گره مربعی یا مار کبری می گویند
همین گره را تکرار کنید تا جایی که طول طناب اجازه می دهد. اسم این گره “گره مربعی” یا “گره مار کبراست”

آموزش تصویری هنر مکرومه بافی در خانه

اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ خوردن
اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ خوردن. اسم این گره و بافت ” گره پیچی “هست!

جدیدترین مطالب